A A A K
   mapa strony   |   kontakt   |

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy z siedzibą ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Joannę Dziadkowiec, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: PINB Bydgoszcz
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 463
Opublikował: Zbigniew Jarosz
Publikacja dnia: 07.06.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl


https://dsc.kprm.gov.pl/o-sluzbie-cywilnej